Artikel 1 : Aanvaarding van onderhavige voorwaarden

Enkel onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten afgesloten  door bv Mergan Danny , behalve wanneer hieraan uitdrukkelijk en schriftelijk enige afwijking wordt toegestaan. Bijgevolg stemt de klant automatisch in met onderhavige voorwaarden en verzaakt hij hierdoor aan zijn eigen bijzondere algemene voorwaarden. Eventuele vroegere afwijkingen worden niet verlengd tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de bv Mergan Danny.

Artikel 2 : Leverings- en uitvoeringstermijn

Alle leverings- en uitvoeringstermijnen vermeld op de factuur worden slechts op indicatieve wijze aangeduid, tenzij bij voorbaat en schriftelijk op afzonderlijke papier een uitdrukkelijk vastgestelde termijn werd overeengekomen. Ingeval een uitdrukkelijke vastgestelde termijn werd overeengekomen, vervalt de oorspronkelijk vastgestelde termijn, indien de klant of de hoofdaannemer voor de aanvaarding van de werken of tijdens de uitvoering ervan, bijkomende werken eist. Evenmin geeft het overschrijden van een uitdrukkelijk vastgestelde termijn recht op schadevergoeding ingeval de overschrijding te wijten is aan weerverlet of overmacht.

Artikel 3 : Wijziging aan de overeenkomst

Indien voor het aanvatten van de werken of tijdens de uitvoering ervan, door de klant of de hoofdaannemer een wijziging wordt aangebracht aan de bepalingen van de overeenkomst, die een prijsverhoging met zich meebrengen, zal deze in rekening gebracht worden bij de facturatie. Ingeval van betwisting omtrent de prijs, wordt de levering of de uitvoering onderbroken tot een prijsakkoord tot stand komt, zonder dat deze onderbreking aanleiding kan geven tot enig verhaal vanwege de klant. Zo de bijkomende werken mondeling werden aangegaan, zullen deze werken geacht in regie of bij forfait te zijn aangegaan.

Artikel 4 : Uitvoering en aanvaarding

De klant verplicht het uit te voeren werk klaar en duidelijk te omschrijven en dit zowel wat betreft de oppervlakte als de diepte. Hij is er tevens toe gehouden de uitvoering van het werk te volgen. De definitieve aanvaarding gebeurt binnen de 24 uur na de voltooiing der werken.

Artikel 5 : Klachten, gebreken en conformiteit van de levering

Voor de werken of leveringen waarvoor de prijs bepaald is op basis van gewicht per ton of per kubieke meter op vrachtwagen, moet de klant de leveringen controleren op de werf. Geen enkele betwisting betreffende de hoeveelheid en/of kwaliteit van het geleverde zal later worden aanvaard.

De bv Mergan Danny kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verzakkingen of bewegingen van de ondergrond die eventuele schade aan de werken of het omliggende zouden veroorzaken. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid en meer bepaald tegenover de buren, voor schade die het gevolg is van de uitvoering der werken, indien aan de bv Mergan Danny geen fout van uitvoering kan worden verweten.

Alle klachten die betrekking hebben op de afmetingen moeten schriftelijk gedaan worden,

uiterlijk 24 uur na de opmeting of, indien deze door bv Mergan Danny alleen werden uitgevoerd, uiterlijk 24 na de mededeling van de opgenomen maten.

Zichtbare gebreken in de gebruikte materialen of in de uitvoering der werken moeten per aangetekend schrijven meegedeeld worden voor de voltooiing der werken. Laattijdige klachten desbetreffende zullen niet worden aanvaard.

Lichte verborgen gebreken in de gebruikte materialen of in de uitvoering der werken moeten per aangetekend schrijven meegedeeld worden binnen de maand na voltooiing der werken. Laattijdige klachten desbetreffende zullen niet worden aanvaard.

Alle andere klachten zijn alleen geldig wanneer zij ten laatste 8 dagen na verzending van de factuur binnenkomen en dit op straffe van niet – tijdig en onont-vankelijk protest.

Artikel 6 : Weigering van levering of uitvoering

Indien de klant de levering of uitvoering onmogelijk maakt, kan de bv Mergan Danny, na ingebrekestelling en bepaling van een uiterlijke termijn van levering of uitvoering, de overeenkomst ontbonden verklaren en schadevergoeding vorderen t.b.v. 15% van de bedongen prijs, onverminderd haar recht het bewijs te leveren van een hogere schade. De klant heeft de bewijslast dat de bv Mergan Danny geen of mindere schade heeft geleden dan de hierboven vermelde forfaitaire vergoeding.

Artikel 7 : Gebruik van machines door klant

Bij het ter beschikking stellen van de bulldozers, kranen, enz…met geleider van de bv Mergan Danny, werken deze uitsluitend onder leiding van de huurders. Deze laatste wordt verantwoordelijk gesteld voor alle ongevallen, zoals het breken van kabels, gasleidingen e.a. welke zich voordoen tengevolge van het gebruik van de machines voor zijn rekening.

Artikel 8 : Betalingsvoorwaarden

De betaling van onze facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst.

Elke factuur die niet betaald zou zijn op de vervaldag, brengt van rechtwege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar ingaande vanaf de vervaldag t.e.m. de dag van de algehele betaling. Zij wordt tevens automatisch verhoogd met 15% en met minimum van 50€ ten titel van forfaitair schadebeding.

Bij niet -betaling van één enkele factuur op de vastgestelde vervaldatum :

Zullen de eventueel toegekende betalingstermijnen vervallen en zullen alle op de ogenblik verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar worden; de toegestane betalingskortingen vermeld op de facturen zullen eveneens vervallen; de bv Mergan Danny behoudt zich het recht voor alleen nog te leveren tegen terugbetaling of in geval van borgstelling. De bv Mergan Danny behoudt zich het recht voor de leveringen en de werken stop te zetten indien de klant of de hoofdaannemer de vervallen facturen niet betalen.

Artikel 9 : Bevoegdheid en sancties

Alleen de Belgische wet is van toepassing ingeval van betwisting en alleen de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel zijn bevoegd.

Artikel 10 : Wederkerigheid en sancties

Indien bv Mergan Danny de werken niet heeft beëindigd – enkel te wijten aan haar verantwoordelijkheid – binnen het jaar na de voorlopige oplevering is bv Mergan Danny een schadevergoeding verschuldigd van x€ of x%